Ochrana osobných údajov

V zmysle §19 ods. 1 a 2 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:


Prevádzkovateľ:

Vaša zeleň, s.r.o.

Magurská 6649/1

974 11  Banská Bystrica

0903 612 794

info@havranske.sk


Účel spracúvania osobných údajov:


Právny základ spracúvania osobných údajov:

Súhlas dotknutej osoby


Príjemcovia získaných osobných údajov:

Vaša zeleň, s.r.o.


Doba uchovávania osobných údajov:

365 dní - 1 rok.


Dôvod poskytnutia – vyžadovania osobných údajov:

Prevádzkovateľ vyžaduje osobné údaje, aby mohol odpovedať na zaslaný dopyt zákazníka. V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov nebude možné kontaktovať zákazníka za účelom uspokojenia jeho požiadaviek a vybavenia reklamácie.


Sprostredkovatelia poverení prevádzkovateľom:

Nie sú vymenovaní.


Práva dotknutej osoby

Dotknuté osoby ktorých osobné údaje spracúva prevádzkovateľ majú tieto práva:

Ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, pominul dôvod na ich spracúvanie, alebo dotknutá osoba odvolala svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov, má dotknutá osoba:

Súhlasím so spracovaním osobných údajov /meno, priezvisko, telefónne číslo, mail/ za účelom kontaktovania na dobu určitú - 1 rok. Som si vedomý/á, že mám právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.